• 1161

    Welkom op de website van Huurdersraad Capelle aan den IJssel

Lees meer..

Welkom op de website van Huurdersraad Capelle a/d IJssel

organogram

Toelichting schema.

De huurders zijn volgens schema hierboven georganiseerd.

Eén van de belangrijkste organen in de nieuwe organisatie is uiteraard het bestuur van de stichting. Dit bestuur bestaat uit maximaal 13 mensen en vergadert maximaal 8 keer per jaar, tenzij actuele zaken aanleiding geven voor extra overleg.

Het bestuur van de Stichting is in beginsel autonoom, maar dient, conform de Overlegwet,tenminste eenmaal per jaar verantwoording af te leggen aan de door het Stichtingsbestuur bijeen geroepen Jaarvergadering. Deze Jaarvergadering is toegankelijk voor alle huurders van Havensteder.
De Overlegwet schrijft voor dat het Stichtingsbestuur in de Jaarverga-dering verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar. Bovendien, aldus de wet, worden de plannen voor het eerstvolgende jaar in de Jaarvergadering besproken en vastgesteld.

Het Stichtingsbestuur heeft daarnaast een relatie met de huurders, de Raad van Advies en de Gebiedsorganisaties.
Met de Raad van Advies wordt 2 maal per jaar overleg gepleegd. Uitgangspunt is dat het gehele stichtingsbestuur hierbij aanwezig is, en ook de gehele Raad van Advies.

Ook de Gebiedsorganisaties moeten door het Stichtingsbestuur gehoord kunnen worden en moeten geraadpleegd worden over belangrijke zaken.

De gebiedsorganisaties volgen de indeling in gebiedskantoren van Havensteder. Er is dus een gebiedsorganisatie CAPELLE, een gebiedsorganisatie OOST, een gebiedsorganisatie NOORD en een gebiedsorganisatie ZUID. Nadere informatie over deze organisaties is te vinden op de sites van die organisatie.

Regelmatig overleg tussen het Stichtingsbestuur en de Gebiedsorganisaties is – zeker als dat van beide kanten voltallig gebeurt – welhaast ondoenlijk. Het verdient de voorkeur dat één of twee leden van het Stichtingsbestuur regelmatig (minimaal twee maal per jaar) aanwezig zijn bij de vergaderingen van het bestuur van de Gebiedsorganisatie, om de genoemde informatie uitwisseling én de raadpleging mogelijk te maken.

De Raad van Advies geeft advies aan het Stichtingsbestuur. Het beoordeelt met name of de adviezen en instemmingsbrieven van het Stichtingsbestuur op de juiste wijze(qua communicatie en qua raadpleging) tot stand zijn gekomen.

De Gebiedsorganisaties hebben een eigen inrichting, en ook een eigen wijze om hun bestuur te kiezen. De Gebiedsorganisaties lopen parallel aan de gebiedsindeling van Havensteder.
Uiteraard hebben de Gebiedsorganisaties een intensieve relatie met de huurdersverenigingen en de bewonerscommissies.
De Gebiedsorganisaties worden zoals aangegeven betrokken bij de standpuntbepaling voor de aan Havensteder te geven adviezen.
De Gebiedsorganisaties hebben daarnaast een belangrijke relatie met het Stichtingsbestuur:het Stichtingsbestuur wordt gekozen door de (gezamenlijke) gebiedsorganisaties. Daarnaast – zie boven – wonen één of twee leden van het Stichtingsbestuur regelmatig ( minimaal 2
maal per jaar) de vergaderingen bij van het bestuur van de gebieds-organisatie.

Wat doet de huurdersraad Capelle a/d IJssel!

De Huurdersraad Capelle aan den IJssel (HRC) behartigt de gezamenlijke belangen van de huurdersorganisaties die bij haar zijn aangesloten. Het is dus een vereniging, zoals bijvoorbeeld de voetbalclub dat is. De HRC voert regelmatig overleg met Havensteder en de gemeente over allerlei zaken die de huurders van Capelle aangaan.

Verder heeft de Huurdersraad tweemaal per jaar overleg met het management Wonen van Capelle aan den IJssel.

Wat doet De Brug!

De Brug heeft als doel op het gebied van de volkshuisvesting de belangen te behartigen van alle huurders van Havensteder. Zij doet dit o.a. door regelmatig overleg te voeren met de directie van Havensteder.